CORPI GIA SL ha obtingut la màxima puntuació en el concurs públic per a l’adjudicació de la
construcció de les depuradores dels municipis de Riudaura i Oix.
El projecte constructiu de les dues depuradores, desenvolupat pel Consell Comarcal de la
Garrotxa mitjançant el Consorci SIGMA, proposa la depuració amb contactors biològics
rotatius.
La depuradora de Riudaura estarà dissenyada per un cabal de tractament de 112 m 3 /d, però en
l’emplaçament es preveu el lloc per a una futura ampliació.
Inicialment, les aigües residuals passaran per una cambra de decantació per a retenir les
sorres. A continuació hi haurà una cambra de regulació per alimentar en continu al biodisc. Per
últim, la biomassa es separa en un decantador lamel·lar i el fang concentrat s’envia a una fossa
per a digerir-los. Tot el sistema es podrà gestionar per telecontrol.
En el cas de la depuradora d’Oix l’esquema de tractament és el mateix per a un cabal de 74
m 3 /d.
La depuració amb biodiscs te una sèrie d’avantatges com un manteniment molt senzill i un baix
consum energètic. També cal destacar que és un sistema que funciona molt bé en llocs freds i
que no es produeixen males olors ni aerosols ja que el biodisc està cobert. Aquestes
avantatges son compatibles amb un rendiment en eliminació de matèria orgànica (DBO 5 ) que
pot arribar al 98 %.
La finalització dels treballs està prevista per al darrer trimestre de l’any 2023.

https://www.elpuntavui.cat/societat/article/5-societat/2298121-s-adjudica-per-1-milio-d-euros-les-obres-de-les-depuradores-de-riudaura-i-oix.html

 

https://www.lavanguardia.com/local/girona/20230606/9022959/consell-comarcal-garrotxa-adjudica-per-1-meur-les-obres-les-depuradores-riudaura-i-oix.html