La producció d’amanides i d’altres verdures crues a la fàbrica de FLORETTE ubicada a Tortosa (Tarragona) genera una corrent elevada d’aigua amb un contingut en sòlids elevat. En aquest projecte s’instal·la un sistema automàtic d’eliminació dels sòlids (restes de fulles verdes i altre material vegetal), de manera que l’aigua es pot tornar a aprofitar.

El projecte consta de diferents bombaments per al traspàs e impulsió de l’aigua sobre un dipòsit pulmó d’aigua i un sistema de retenció de sòlids format per un tamís i un compactador. El funcionament és completament automàtic gràcies a la instal·lació de sondes de nivell i cabalímetres.

La eliminació dels residus sòlids es realitza en un rototamís automàtic, dissenyat i construït íntegrament per Corpi-Gia. L’equip està fabricat en acer inoxidable AISI-304 i admet un cabal de 200 m3/h, essent el diàmetre del tambor de 628 mm i la longitud de 1900 mm. La llum de pas és de 0,5 mm.

La instal·lació es complementa amb un compactador per a reduir el contingut d’aigua dels sòlids retinguts. El resultat és l’aprofitament màxim de l’aigua de neteja, de manera que es redueix el consum global d’aigua, aconseguint beneficis econòmics i ambientals.