Durant el mes de desembre ha finalitzat la posada en marxa de l’ampliació del tractament de les aigües de la empresa CALES DE LLIERCA. L’objectiu de la instal·lació és eliminar les matèries en suspensió en un decantador lamel·lar ocupant un 70 % menys d’espai respecte a un decantador convencional.

La instal·lació dissenyada per CORPI-GIA inclou una coagulació i floculació en dipòsits agitats i posterior separació dels flòculs en un decantador lamel·lar.

L’espai ocupat pel decantador lamel·lar per a un cabal de tractament de 40 m3/h és de només 12 m2.

La instal·lació disposa d’un control de la dosificació dels reactius en funció del cabal d’entrada de manera que es poden optimitzar els consums de coagulant i de floculant.

L’aigua clarificada presenta una concentració de matèries en suspensió inferior a 5 mg/l.