Ha quedat finalitzat el PROJECTE D’AMPLIACIÓ DE L’EDAR DE BEGUDÀ EN EL TERME MUNICIPALDE SANT LES FONTS.El projecte s’ha realitzat conjuntament entre Corpi obres i construccions iCorpi GIA.

Les obres de remodelació i ampliació de la depuradora inclouen:

 • Replanteig topogràfic del terreny.
 • Condicionament del terreny i moviments de terres.
 • Instal·lació del nou col·lector en alta fins a desbast de gruixuts.
 • Construcció del desbast de gruixuts, bombament d’entrada, desbast de fins,dessorrador/desgreixador.
 • Construcció de l’obra civil dels nous reactors biològics.
 • Construcció de l’edifici de serveis.
 • Construccióde la nova línia d’aigua.
 • Construcció de la nova línia de fangs.
 • Construcció de la nova línia d’aires.
 • Noves línies elèctriques i instal·lació elèctrica.
 • Instal·lació d’equips.
 • Instal·lació de control.
 • Urbanització (vials, paviments, espais verds, restauració entorn).

La ampliació de la depuradora permet arribar a tractar un cabal de 3000 m3/d. Les etapes són les següents:

 • Pou de gruixuts amb cullera bivalva.
 • Canal de desbast amb tamís automàtic i alternativament reixa manual.
 • Pou de bombament fins a 224 m3/h.
 • Dessorrador-desgreixador equipat amb sistema d’eliminació de greixos i sistema de bombeig de sorres i classificador.
 • Dos reactors biològics nous tipus SBR amb un volum unitari de 1.200 m3. Sistema d’aireació amb bufants i graella de difusors, amb agitadors per als períodes d’anòxia. Inclouen sonda d’oxigen i redox per a control de la maniobra. Inclouen sistema d’extracció d’aigua clarificada amb DECANTER.
 • Sala de bufants.
 • Sala de bombes defangs.
 • Centrífuga.
 • Sala de control amb SCADA.