Les obres d’instal·lació i proves hidràuliques i elèctriques del nou sistema de flotació per aire dissolt a Delafruit han finalitzat amb èxit. El flotador tipus DAF (Dissolved air Flotation) ha estat dissenyat i construït per Corpi Gia. El cabal de tractament és de 35 m3/h amb una càrrega admissible de sòlids fins a 300 Kg/h.

El flotador actua com a clarificador de la biomassa del reactor biològic que anteriorment funcionava com a SBR (Sequential Batch Reactor). Amb la instal·lació del nou DAF el reactor biològic pot tractar una càrrega orgànica superior i per tant, millorarà el rendiment en eliminació de matèria orgànica i matèries en suspensió.

El DAF s’ha construït íntegrament en acer inoxidable amb un calderí de pressurització que treballa a 4 bar de pressió i amb més de 25 punts d’injecció de l’aire pressuritzat per aconseguir una correcta flotació de la biomassa en tota la superfície del flotador.

La flotació es controla automàticament gràcies als nivells, sensors de pressió, cabalímetres i variadors de freqüència que permeten ajustar els paràmetres de treball i reduir els costos dels reactius, en aquest cas, el floculant.

La qualitat de l’aigua clarificada es monitoritza contínuament a través de sondes de pH, conductivitat i terbolesa. En cas de detectar-se un valor fora de rang, s’activa una alarma per avisar a l’operador de planta i l’aigua es recircula per evitar el seu abocament. D’aquesta manera en tot moment es te control de la qualitat de l’aigua abocada.