Les aigües residuals del Camping El Delfín Verde (Pals, Girona) ja es tracten amb les noves membranes d’ultrafiltració del fabricant KOCH. El projecte d’instal·lació de les membranes i l’adequació dels perifèrics ha estat executat per Corpi Gia.

Les membranes treballen amb el sistema d’aireació PULSIÓN© (menor embrutiment i millor  pressió de filtració). El sistema de filtració amb membranes submergides està dissenyat per a reduir els costos energètics, per exemple; la freqüència de funcionament del bufador de les membranes s’ajusta segons el cabal de producció i el mateix passa amb la bomba de recirculació de biomassa.

La capacitat de filtració de les noves membranes és de 1.000 m3/d amb un cabal màxim de producció de 1.700 m3/d. El diàmetre de porus és de 0,03 micres, de manera que l’aigua permeada està absenta de sòlids en suspensió.

L’elevada qualitat de l’aigua tractada amb les membranes d’ultrafiltració permet la reutilització directa (prèvia desinfecció) com a aigua de reg, donant compliment als requeriments de l’aigua regenerada segons el RD 1620/2007.