Durant el mes de novembre ha quedat en funcionament la nova instal·lació de tractament d’aigua potable per a l’Escorxador Reixach.

Les aigües de pou contenen concentracions altes en ferro i manganés que són eliminades de forma senzilla i eficaç en els filtres instal·lats per CORPI-GIA.

La capacitat de tractament de la instal·lació és de 30 m3/h i consta de 3 filtres amb un diàmetre de 1.200 mm i un farciment de diòxid de manganés i sílex. Els filtres disposen d’un panell de vàlvules pneumàtiques per executar els rentats automàticament. Les concentracions de ferro i manganés a la sortida són molt inferiors als límits fixats en el RD 140/2003 per a aigües de consum humà.