Les aigües residuals del procés de rentat i d’estampació d’ESTAMPATS GASERANS es tracten en una depuradora formada per una homogeneïtzació airejada i posterior tractament fisicoquímic amb addició de reactius.

L’actuació de Corpi Gia ha consistit en automatitzar la neutralització de l’aigua amb un controlador de pH i una bomba dossificadora d’àlcali, la substitució del bufador de l’homogeneïtzació per un compressor d’ungla que permet treballar a 9 metres de columna d’aigua (abans limitat a 3 metres) i la ampliació del volum de l’homogeneïtzació amb un dipòsit nou de 100 m3 que s’ha connectat amb els dos dipòsits actuals.

Aquestes modificacions han permès reduir la concentració de matèria biodegradable en l’aigua de sortida.