Les anàlisis de l’aigua de pou de la fàbrica indiquen la presència elevada dels metalls ferro i manganés que cal reduir per a poder fer servir l’aigua, en aquest cas per al reg dels jardins de la propietat.

La instal·lació de CORPI GIA compren la dosificació de reactius i la filtració en dos filtres en sèrie. Els reactiu que s’apliquen són hipoclorit de sodi i hidròxid de sodi, amb l’objectiu d’oxidar els metalls (ferro i manganés) i ajustar el pH a un valor de 7,8 que és el òptim per a la precipitació del manganés. Posteriorment, l’aigua travessa un filtre per a la eliminació de matèries en suspensió i finalment, un segon filtre de diòxid de manganés per a la retenció dels metalls.

El tractament permet una reducció del 90 % en la concentració dels metalls, obtenint una aigua apte per al reg de les zones verdes.