CORPI SL ha finalitzat les obres de construcció de la Nau industrial per fabricació d’estructures metàl·liques per a Culleré i Sala SL, amb Projecte i Direcció d’EGAVIC, al pol. ind. del Pla de Llevant, de Polinyà.
La superfície del solar és de 1.149 m2, amb una planta edificada de 712,20 m2, més 115,45 m2 d’altell.
Les obres han consistit en;
Moviment de terres; esbrossada, desmunt, excavació de rases i pous, compactacions i sub-bases.
Fonament; pilotatges, encepats i riostres, mur de contenció.
Sanejament; fecals i pluvials. Xarxa horitzontal i vertical.
Estructura metàl·lica.
Coberta metàl·lica.
Tancament; façana metàl·lica i panells de formigó prefabricat, fusteria d’alumini.
Paviments de formigó, interiors i exteriors.
Divisòries interiors, particions i acabats per oficines i vestidors.
Elements de serralleria en tancament de parcel·la.
Culleré i Sala SL ha executat l’estructura metàl·lica, coberta i façana lleugera.