Corpi Gia va ser l’adjudicatària del concurs públic de SIMMAR (Serveis Integrals de manteniment del Maresme, S.L.) per al subministrament d’equipaments en les instal·lacions de pretractament de Pineda de Mar, dins el projecte de tractament d’aigües de cisternes. El projecte ha estat realitzat conjuntament entre Corpi Obres i  Corpi GIA.

El sistema de recepció instal·lat realitzarà un tractament en les aigües residuals procedents dels buidat de foses sèptiques i que arriben en cisternes abans del seu abocament al pretractament de la depuradora de Pineda de Mar.

La instal·lació consta de dos sistemes de recepció de cisternes amb una capacitat unitària de 100 m3/h. Cada sistema disposa dels següents equips:

  • Connector per a la descàrrega de la cisterna.
  • Separador de sorres/decantador de sòlids.
  • Tamís.
  • Dipòsit de retenció de 4,5 m3 de volum.
  • Cargol sens fi per a la compactació dels residus del tamís.
  • Bombament de l’aigua retinguda fins al pou d’entrada de la EDAR.

El sistema es controla automàticament gràcies als sensors de nivell, cabalímetres, vàlvules pneumàtiques i les maniobres de funcionament introduïdes en el PLC de control.