CORPI GIA SL ha col·laborat en la implantació d’una planta dessaladora amb membranes d’osmosis inversa per tractar l’aigua de pou que posteriorment ha d’abastir el municipi de Port de la Salva.

La reducció de la pluviometria els darrers anys ha agreujat el problema d’intrusió salina en molts pous de zones costaneres. A l’Alt Empordà la situació és especialment sensible i afecta l’aigua dels pous d’abastament municipal amb concentracions de conductivitat i clorurs que poden excedir els valors fixats en el Reglament d’aigua potable (RD 3/2003).

La solució adoptada a Port de la Selva ha estat la instal·lació d’una planta d’osmosis inversa amb una capacitat de producció d’aigua de 100 m3/h. El sistema d’osmosis i tots els perifèrics es troben dins de dos contenidors. Aquesta configuració ha permès una instal·lació molt ràpida amb el mínim d’obra civil.

CORPI GIA SL ha participat en el subministrament dels filtres de remineralització i ha coordinat les tasques de muntatge i posada en funcionament oferint, a més, el servei d’assistència tècnica  als operaris encarregats de la instal·lació.

El projecte va quedar executat en la seva totalitat el mes de juliol i ha estat un èxit ja que s’ha garantit l’abastament d’aigua de qualitat durant els mesos de major demanda (juliol i agost).